Thanh Nien (Vietnam)

Loi cau hôn trong không gian.


Mot nguoi dàn ông Pháp quyêt dinh gan kêt nguoi yêu bang mot màn cau hôn trong không gian.


Ðây là cách mà Sébastien, 35 tuôi, muôn tao ân tuong khó quên cho nguoi ban doi tuong lai Vanessa nhân dip ngày Lê tình nhân 14-2 bang viêc nuôi du?ng "du án" cau hôn táo bao này.


Sébastien thuê dich vu dung canh cua công ty ApoteoSurprise, chuyên tô chuc nhung màn cau hôn doc dáo, voi giá gan 5.000 euro (khoang 6.300 USD).


Theo dó, tâm hình cap dôi chup chung và dòng chu "Vanessa, em có muôn lây anh không?" se duoc các nhà thám hiêm chuyên nghiêp trong không gian gan vào mot khí cau và tha tu do trong không trung.


Khoang 3 gio sau, khí cau se tu dong nô tung khi cách mat dât khoang 30km và mot chiêc máy quay se roi ra dê quay lai canh cau hôn cua Sébastien dành cho Vanessa.


ApoteoSurprise

101 rue de Sèvres

75006 Paris (France)

0033 6 03 15 37 06

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon

Disclaimer - Terms - SARL company with a capital of 10,000 euros - SIRET 482 226 909 00026 - RCS Paris B 482 226 909 - PCL Hiscox No. HA RCP0230415

Copyright © 2006-2020 ApoteoSurprise, All rights reserved, Concept and scenarios registered, Trademark No. 043329077 registered at INPI Property Institute